Drukuj
Anna Zyśk
Anna Zyśk

Status ogłoszenia: nieaktualne

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. „  Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo  granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N w km od 5+500 do 7+500”.

 

I.     Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn.   Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo  granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N w km od 5+500 do 7+500”.

Przedmiot zamówienia na roboty budowlane obejmuje wykonanie następującego zakresu robót:

1)      roboty przygotowawcze;

2)      odwodnienie;

3)      jezdnia;

4)      zjazdy z asfaltobetonu;

5)      chodniki z kostki betonowej;

6)      zatoki autobusowe;

7)      roboty wykończeniowe

 

Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie badań laboratoryjnych  dla przebudowywanego odcinka drogi :  badania równości masy ścieralnej, skład masy warstwy ścieralnej i wiążącej.

 

Zamówienie jest dofinansowane w ramach programu  Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Oferty należy składać w sekretariacie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie  do dnia 25.06.2021r.

 

Zaproszenie pobierz 
Formularz ofertowy pobierz  
Projekt umowy pobierz  

 

DOKUMENTACJA

pobierz  

pobierz  

pobierz  

pobierz  

pobierz  

pobierz  

 

pobierz  

 

Sygnatura: S6.261.2.2.2021.AZ

Data ogłoszenia: 14.06.2021r.

Data zakończenia składania ofert: 25.06.2021r. godz. 12.00


Wynik postępowania:

   Odpowiedź na zapytania z dnia 17.06.2021r.          pobierz  

 

                Wybór oferty pobierz