Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Podstawa prawna

§ 1


Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie jest samodzielną jednostką budżetową i działa na podstawie:


 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592),
 2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104),
 3. ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.)
 4. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086 ze zm.),
 5. uchwały Nr 12/VI/99 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 21 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie zmieniona uchwałą Nr XXVI/181/2000 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 24 listopada 2000r.

Nazwa i siedziba

§ 2


 1. Nazwa jednostki organizacyjnej brzmi: „Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie", zwany dalej „PZD".
 2. Siedzibą „PZD" jest miasto Mrągowo, ul. Nowogródzka 1.

Przedmiot i zakres działania zarządu dróg

§ 3


 1. Przedmiotem działania Zarządu Dróg jest wykonywanie obowiązków zarządcy dróg powiatowych w rozumieniu ustawy „O drogach publicznych" a mianowicie:
  • Opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
  • Opracowywanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania, ochrony dróg oraz obiektów mostowych.
  • Pełnienie funkcji inwestora.
  • Utrzymanie nawierzchni chodników, obiektów inżynieryjnych, urządzeń zabezpieczających i innych związanych z drogą.
  • Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
  • Przygotowywanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.
  • Koordynacja robót w pasie drogowym.
  • Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych z ładunkiem lub bez ładunku o masie, naciskach na osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
  • Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.
  • Sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywanie ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad.
  • Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.
  • Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających.
  • Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników.
  • Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
  • Wprowadzenie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia.
  • Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
  • Sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym.
  • Nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości.
  • Nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt 17 na potrzeby zarządzania drogami i gospodarowanie nimi w ramach posiadanego do nich prawa.
 2. Przedmiotem działania PZD jest wykonywanie funkcji organu zarządzającego ruchem na drogach powiatowych i gminnych.
 3. PZD może współdziałać z gminami w zakresie realizacji zadań na drogach powiatowych.
 4. Zarząd Dróg jest także upoważniony do:
  • Wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonywania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg.
  • Urządzenia czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w czasie przerwy w komunikacji na drodze.
  • Ustawienie na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych. Pełnienie innych zadań w zakresie drogownictwa następuje na podstawie umów cywilnych.
 5. Przedmiotem działania PZD jest uwuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych, o ktorych mowa w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. ustawa prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity z 2005r. Dz.U. Nr 108 poz. 908 z późniejszymi zmianami).
 6. Przedmiotem działania PZD jest usuwanie pojazdów oraz prowadzenie parkingu dla pojazdów usuniętych, o których mowa w art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ustawa prawo o ruchu drogowym, (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 108, poz. 908 z późniejszymi zmianami).
 7. Przedmiotem działania PZD jest usuwanie statków lub innych obiektów pływających z obszarów wodnych oraz prowadzenie parkingu dla usuniętych statków lub innych obiektów pływających, o których mowa w art. 30 ust. ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz.U. nr 208 poz. 1240)

Organizacja PZD

§ 4


 1. PZD kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu.
 2. Strukturę organizacyjną PZD, zakres obowiązków, uprawnień pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach określa jego „Regulamin organizacyjny", zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.
 3. Dyrektor PZD kierując jednostkę organizacyjną odpowiada za jego działalność i realizację zadań statutowych oraz prawidłowe gospodarowanie jego mieniem i środkami finansowymi.
 4. Pracownicy Zarządu Dróg wynagradzani są wg zasad ustalonych w regulaminie wynagrodzenia ustalonego przez Dyrektora.
 5. Zarząd dróg tworzy fundusz premiowy na zasadach ustalonych przez ogólnie obowiązujące przepisy.
 6. Szczegółowe zasady premiowania określa regulamin premiowania zatwierdzony przez Dyrektora PZD.
 7. Sprawy z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników PZD należą do właściwości Dyrektora.

Zasady gospodarki finansowej

§ 5


 1. PZD pokrywa swoje wydatki z budżetu Powiatu Mrągowskiego.
 2. Podstawą gospodarki finansowej PZD jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.
 3. Dyrektor PZD opracowuje projekt planu finansowego na dany rok i projekty jego zmian, wykonuje plany oraz zapewnia sprawozdawczość finansową i ewidencje rachunkową.
 4. Granice umocowania Dyrektora PZD w zakresie gospodarowania powierzonym mieniem i przydzielanymi środkami finansowymi określają przepisy prawa budżetowego i ustawy o rachunkowości oraz pełnomocnictwo udzielone przez Zarząd Powiatu i niniejszy statut.

Nadzór nad działalnością PZD

§ 6


 1. Nadzór nad działalnością PZD sprawuje Zarząd Powiatu.
 2. Zarząd Powiatu ocenia okresowo-kwartalne sprawozdania i rozliczenia działalności w zakresie drogownictwa, które przedkłada etatowy Członek Zarządu.

Postanowienia końcowe

§ 7


 1. Zmiany i uzupełnienia do niniejszego statutu mogą nastąpić w drodze uchwał Rady Powiatu.
 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy powszechni obowiązujące.