Drukuj
Administrator
Administrator

Uchwała Nr XXXV/320/2006
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 13.06.2006r.


w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Mrągowie.


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 21 ust. 2 i art. 238 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala co następuje:


§1


Nadaje się statut Powiatowemu Zarządowi Dróg w Mrągowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.


§2


Wykonanie uchwały powierz się Zarządowi Powiatu.


§3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Załącznik do Uchwały Rady Powiatu w Mrągowie Nr XXXV/320/2006 z dnia 13.06.2006 r.


STATUT POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG w MRĄGOWIE - czytaj więcej.