Drukuj
Administrator
Izabela Sadłowska

Stawki - opłata za zajęcie pasa drogowego


Uchwała Nr III/13/2018
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 27 grudnia 2018r.


zmieniającą uchwałę Nr IX/44/07 z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§1


Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości określonej załącznikiem do Uchwały.


§2


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§3


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Powiatu
Bogdan Kossakowski


Załącznik do Uchwały
Nr III/13/2018
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 27 grudnia 2018r.


STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO


Lp. Rodzaj zajęcia pasa drogowego Stawka opłat
I. Za zajęcie 1m2 następujących elementów pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym:
  1. Jezdni:
    1. do 50% szerokości,
    2. powyżej 50% szerokości.
  2. Chodnika, pobocza, pasa zieleni.
8,00 zł/dzień
10,00 zł/dzień
5,00 zł/dzień
II. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego:
  1. Urządzeń wodno-kanalizacyjnych i sanitarnych.
  2. Urządzeń nie wymienionych w pkt 1.

200,00 zł/rok
200,00 zł/rok

III. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego oraz reklam:
  1. Obiekty budowlane.
  2. Reklamy.
2,00 zł/dzień
5,00 zł/dzień
IV. Za zajęcie 1m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w poz. 1-3. 8,00 zł/dzień