Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510751088
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Nowogródzka 1
1.5.2.) Miejscowość: Mrągowo
1.5.3.) Kod pocztowy: 11-700
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.powiat.mragowo.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d8f36406-733e-11ee-a60c-9ec5599dddc1
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8f36406-733e-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00478223
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00462202
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00478223/01 z dnia 2023-11-06
2023-11-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy