Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Uchwała Nr LXII/285/2022
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 26 października 2022r.


w sprawie: nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Mrągowie.


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2022r., poz. 1526) i art. 11 ust. 2 i oraz art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.),

Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§1


Nadaje się statut Powiatowemu Zarządowi Dróg w Mrągowie w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.


§2


Wykonanie uchwały powierz się p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.


§3


Traci moc uchwała Rady Powiatu w Mrągowie Nr XXXV/320/2006 z dnia 13.06.2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Zarządowi Dróg w Mrągowie z późniejszymi zmianami.

 

§4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 


Załącznik do Uchwały Rady Powiatu w Mrągowie Nr LXII/285/2022 z dnia 26.10.2022 r.


STATUT POWIATOWEGO ZARZĄDU DRÓG w MRĄGOWIE - czytaj więcej.