Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


_

Dostawy

Mrągowo dnia 13 listopada 2023r.

 

 

Platforma e-Zamówienia

Strona internetowa

 

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie informuje, że w dniu 13 listopada 2023r. odbyła się sesja otwarcia ofert w postępowaniu
o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych.

 

W postępowaniu została złożona jedna oferta przez Wykonawcę Spółka Jawna „Żwirek” Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot,
11-710 Piecki, Brejdyny 68 – cena brutto 226 835 zł, termin dostawy – 2 dni.

 

Dyrektor PZD w Mrągowie 


 

 

Ogłoszenie o wyniku postępowania
Dostawy
Sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych
SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Rola zamawiającego
Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego
1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510751088
1.5) Adres zamawiającego
1.5.1.) Ulica: ul. Nowogródzka 1
1.5.2.) Miejscowość: Mrągowo
1.5.3.) Kod pocztowy: 11-700
1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.5.5.) Kraj: Polska
1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.powiat.mragowo.pl
1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d8f36406-733e-11ee-a60c-9ec5599dddc1
1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy
1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Ogłoszenie dotyczy:
Zamówienia publicznego
2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie
2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:
Sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych
2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8f36406-733e-11ee-a60c-9ec5599dddc1
2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00478223
2.6.) Wersja ogłoszenia: 01
2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06
2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie
2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej: Nie
2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy:
Tak
2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00462202
SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ
3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art.
275 pkt 1 ustawy
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
Ogłoszenie nr 2023/BZP 00478223/01 z dnia 2023-11-06
2023-11-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy
 

 

 

Wszyscy Wykonawcy


Platforma e-Zamówienia
Strona internetowa postępowania


Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania


Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie informuje, że unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania
dróg powiatowych nr ST.261.1.12.2023.
Podstawą unieważnienia jest art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, cena lub
koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Cena najkorzystniejszej oferty wykonawcy tj. Spółka Jawna „Żwirek” Katarzyna Skwiot
Adam Skwiot 11-710 Piecki Brejdyny 68 z ceną brutto 312 666,00, przewyższa kwotę, która
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAMAD – ELBLĄG sp. z o. o. 82-
300 Elbląg ul. Nowodworska 25, zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 i pkt 10
ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zaoferował dostawę 900 ton mieszanki
soli z piaskiem zamiast wymaganych 1 200 ton.
Zamawiający informuje, że postępowanie zostanie powtórzone.


Dyrektor PZD w Mragowie

06.11.2023r.

Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2023/2024" - ponowienie

 

 1. Nazwa i adres zamawiającego:
  Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo
  www.pzd.powiat.mragowo.pl
  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,
  godziny urzędowania 7.00-15.00
 2. Określenie trybu zamówienia: przetarg nieograniczony.
 3. Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ezamowienia.gov.pl
  Specyfikacje można otrzymać bezpłatnie w siedzibie zamawiającego.
 4. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Zamawijający dopuszcza składanie ofert częściowych.

 

Szczegóły zamówienia wraz z dokumentacją do pobrania dostępne pod linkiem:

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-592be548-7c9e-11ee-9aa3-96d3b4440790

 

 

W celu złożenia oferty wymagane jest zarejestrowanie jako Wykonawca na portalu e-Zamówienia. 

 

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych

Sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych w sezonie 2023/2024

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa emulsji asfaltowej"

Przedmiotem zamówienia jest: „dostawa żwirów kruszonych".

Przetarg nieograniczony na dostawę pospółki, mieszanki i piasku.

Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa paliw płynnych w stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Mrągowa".

Przedmiotem zamówienia jest: „Sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych".

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa materiałów do remontów dróg o nawierzchniach bitumicznych".

Przetarg nieograniczony na dostawę pospółki, mieszanki i piasku.

Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa paliw płynnych w stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Mrągowa".

Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych".

Przetarg nieograniczony na dostawę pospółki, mieszanki optymalnej i piasku.

 

 Przetarg nieograniczony na dostawę żwirów kruszonych.

Przedmiotem zamówienia jest: „Dostawa materiałów do remontów dróg o nawierzchni bitumicznej".

Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych".

Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa paliw płynnych w stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Mrągowa".

Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywną dostawę materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych".

Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa materiałów do wykonania chodników z podziałem na dwa zadania".

Przedmiotem zamówienia jest: „dostawa posółki, mieszanki optymalnej i piasku".

Przedmiotem zamówienia jest: „dostawa żwirów kruszonych".

Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa materiałów do remontów dróg o nawierzchni bitumicznej w 2018 roku".

Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych w stacji paliw zlokalizowanej na terenie miasta Mrągowo.

Przedmiotem zamówienia jest: „sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2017/2018.