Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Aktualności

28/11/23

 Informujemy, iż w związku z realizacją robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji pn.: "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1779N Mikołajki - Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszych"  

od dnia 28 listopada 2023r. do 31 grudnia 2024r. nastąpi utrudnienie w ruchu drogowym

w ciągu drogi powiatowej nr 1779N Tałty - Mikołajki, ul. Tałcka w m. Mikołajki od km 0+005 do km 0+520

 

 

Za utrudnienia przepraszamy  

28/11/23

... Wszyscy Wykonawcy Platforma e-Zamówienia Strona internetowa Zamawiającego  

Informacja o wyborze ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy dróg dla pieszych i rowerów postępowanie nr  ST.261.13.2023.

  Za najkorzystniejszą uznano oferty złożone przez:  

1.       W częściach 1, 3, 4 i 5 – Wykonawcę Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Buczyński 12-220 Ruciane-Nida ul. Krótka 10odpowiednio z ceną 384 421,72zł, 181 255,26zł, 188 966,13zł i 214 580,88zł  oraz okresem gwarancji 60 miesięcy we wszystkich częściach.  

2.       W części 2 –Wykonawcę BRUKAN Andrzej Bajno 11-700 Mrągowo ul. Wolności 20B/20 z ceną 460 996,19zł oraz okresem gwarancji 60 miesięcy. . . . . . . . . . . . Wybrani Wykonawcy spełniają warunki określone przez Zamawiającego oraz uzyskali największą ilość punktów.   Ocena ofert:  

Lp. Nazwa i adres Wykonawcy Część 1 Część 2 Część 3 Część 4 Część 5
1.   BRUKAN Andrzej Bajno 11-700 Mrągowo ul. Wolności 20B/20   52,14 pkt. 40 pkt. 92,14 pkt.     60 pkt. 40 pkt. 100 pkt.   59,13 pkt. 40 pkt. 99,13 pkt.   47,58 pkt. 40 pkt. 87,58 pkt.   50,97 pkt. 40 pkt. 90,97 pkt.
2.   Usługi Ogólnobudowlane Krzysztof Buczyński 12-220 Ruciane-Nida ul. Krótka 10     60 pkt. 40 pkt. 100 pkt.   58,69 pkt. 40 pkt. 98,69 pkt.   60 pkt. 40 pkt. 100 pkt.   60 pkt. 40 pkt. 100 pkt.   60 pkt. 40 pkt. 100 pkt.
3   CIVIL ENGINEERING Wojciech Lachman 11-700 Mrągowo ul. Królewiecka 23/2     55,62 pkt. 40 pkt. 95,62 pkt.   58,39 pkt. 40 pkt. 98,39 pkt.   53,42 pkt. 40 pkt. 93, 42 pkt.   50,78 pkt. 40 pkt. 90,78 pkt.   52,09 pkt. 40 pkt. 92,09 pkt.
4.   Zakład Usług Komunalnych Piotr Lubowidzki 11-700 Mrągowo ul. Młodkowskiego 2A         55,04 pkt. 40 pkt. 95,04 pkt.     58,20 pkt. 40 pkt. 98,20 pkt   56,34 pkt. 40 pkt. 96,34 pkt.   46,21 pkt. 40 pkt. 86,21 pkt.   48,98 pkt. 40 pkt. 88,98 pkt.  
  5.   Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane SANBUD Sp. z o. o. 10-420 Olsztyn ul. Stalowa 4     42,12 pkt. 40 pkt. 82,12 pkt.   47,08 pkt. 40 pkt. 87,08 pkt.   39,69 pkt. 40 pkt. 79, 69 pkt.   41,18 pkt. 40 pkt. 81,18 pkt.   43,27 pkt. 40 pkt. 83,27 pkt.
6.   WNORTEX Sp. z o. o. 10-547 Olsztyn ul. Michała Kajki 10-12     54,05 pkt. 40 pkt. 94,05 pkt.   57,49 pkt. 40 pkt. 97,49 pkt.   49,76 pkt. 40 pkt. 89,76 pkt.   43,24 pkt. 40 pkt. 83,24 pkt.   47,79 pkt. 40 pkt. 87,79 pkt.  
Żadna oferta nie została odrzucona. Podpisanie umów z wybranymi Wykonawcami, zgodnie z art. 308 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminach oddzielnie uzgodnionych.                                                                                      Dyrektor PZD w Mrągowie      

   

27/11/23

 Informujemy, że w związku z realizacją robót budowlanych związanych z przebudową ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo - granica powiatu, odcinek drogi powiatowej Nr 1509N

od km 0+000 do km 3+300"

od dnia 6 września 2023r. nastąpi znaczne utrudnienie w ruchu drogowym

(odcinek drogi o długości ok 500m)

na ul. Młodkowskiego

(od skrzyżowania z drogi do ZPM MLEKPOL w kierunku miejscowości Polska Wieś) .

 

Za utrudnienia przepraszamy i prosimy o wyrozumiałość.

Zamówienia publiczne

13/11/23

Mrągowo dnia 13 listopada 2023r.     Platforma e-Zamówienia Strona internetowa     Informacja z otwarcia ofert   Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie informuje, że w dniu 13 listopada 2023r. odbyła się sesja otwarcia ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych.   W postępowaniu została złożona jedna oferta przez Wykonawcę Spółka Jawna „Żwirek” Katarzyna Skwiot, Adam Skwiot, 11-710 Piecki, Brejdyny 68 – cena brutto 226 835 zł, termin dostawy – 2 dni.   Dyrektor PZD w Mrągowie     

09/11/23

Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy dróg dla pieszych i rowerów.

07/11/23

Mrągowo dnia 6 listopada 2023r. Wykonawcy Platforma e- Zamówienia Strona internetowa Zawiadomienie o wyborze ofert Postępowanie nr ST.261.1/10/2023 – Zimowe utrzymanie dróg powiatowych w sezonie zimowym 2023/2024.

07/11/23

Ogłoszenie o wyniku postępowania Dostawy Sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY 1.1.) Rola zamawiającego Postępowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiającego 1.2.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE 1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510751088 1.5) Adres zamawiającego 1.5.1.) Ulica: ul. Nowogródzka 1 1.5.2.) Miejscowość: Mrągowo 1.5.3.) Kod pocztowy: 11-700 1.5.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie 1.5.5.) Kraj: Polska 1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński 1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: pzd.sekretariat@powiat.mragowo.pl 1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.powiat.mragowo.pl 1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-d8f36406-733e-11ee-a60c-9ec5599dddc1 1.7.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy 1.8.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE 2.1.) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego 2.2.) Ogłoszenie dotyczy usług społecznych i innych szczególnych usług: Nie 2.3.) Nazwa zamówienia albo umowy ramowej: Sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych 2.4.) Identyfikator postępowania: ocds-148610-d8f36406-733e-11ee-a60c-9ec5599dddc1 2.5.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00478223 2.6.) Wersja ogłoszenia: 01 2.7.) Data ogłoszenia: 2023-11-06 2.8.) Zamówienie albo umowa ramowa zostały ujęte w planie postępowań: Nie 2.11.) Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie 2.13.) Zamówienie/umowa ramowa było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu/ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy: Tak 2.14.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00462202 SEKCJA III – TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ 3.1.) Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Ogłoszenie nr 2023/BZP 00478223/01 z dnia 2023-11-06 2023-11-06 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o wyniku postępowania - - Dostawy