Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N

 

 

I.     Przedmiot zamówienia:

 Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego przez rzekę Dajnę    w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N ( ul. Młynowa). 

Ekspertyza powinna zawierać ocenę stanu technicznego całego obiektu mostowego na podstawie specjalistycznych badań, pomiarów i obliczeń z określeniem przyczyn powstania uszkodzeń.

W skład ekspertyzy winny wchodzić następujące elementy:

1.      inwentaryzacja uszkodzeń (systematyka i analiza uszkodzeń, podanie przyczyn  ich powstania);

2.       ocenę aktualnego stanu technicznego, sprawności technicznej i przydatności użytkowej obiektu;

3.      dokumentację fotograficzną oraz rysunkową obiektu i uszkodzeń;

4.      badania kontrolne i pomiarowe inwestycji;

5.      określenie aktualnej nośności użytkowej na podstawie obliczeń statyczno – wytrzymałościowych;

6.      opracowanie dokumentacji naprawy wszystkich uszkodzonych elementów mostu w celu wyeliminowania przyczyn degradacji skarp, stożków, podmywania chodnika  wraz                 z kosztorysem,

 

Zamawiający zaleca aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym wykonaniem ekspertyzy.

 

Oferty należy składać   do dnia 02.07.2024r. do godz.12.00 w dogodnej dla Wykonawcy formie tj. do wyboru:

a)        złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, przy ul. Nowogródzkiej1

b)        przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Nowogródzkiej 1, 11-700 Mrągowo

c)        przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP

 

 

Zaproszenie pobierz 
Formularz ofertowy pobierz  
Projekt umowy                pobierz  

  MAPKI                                  pobierz  

                                                pobierz  

Sygnatura sprawy: DT..261.2.16.2024.AZ  

Data ogłoszenia: 17.06.2024r.

Data zakończenia składania ofert: 02.07.2024r. godz. 12.00

Wynik postępowania:   zakończone

 

Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego
pobierz  

 

Wynik z wyboru              pobierz