Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. „opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe – Marcinkowo”.

 

 

 

I.     Przedmiot zamówienia:

Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe – Marcinkowo”. Inwestycja obejmuje odcinek od km 4+200 do km 7+009 na terenie Gminy Mrągowo, powiatu mrągowskiego. Lokalizacja od strony Marcinkowa działka nr 311 obręb Marcinkowo do działki  nr 151 obręb Bagienice Małe. W ramach zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową oraz w imieniu Zamawiającego, przygotować wniosek oraz uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy

 z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 311), tzw. decyzję ZRID.

Ponadto, wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

Dokumentacja winna być kompletna i zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, sprawdzenia oraz decyzje – w zakresie wynikającym z przepisów.

1.      Stan istniejący

1)      Lokalizacja

Droga powiatowa nr 1632N odcinek Bagienice Małe - Marcinkowo – od km 4+200 do km 7+009, gmina Mrągowo, powiat mrągowski.

2)      Parametry techniczne:

- od km 4+200 do km 6+949 - nawierzchnia bitumiczna, szerokość drogi 4m – 5,5m

- od km 6+949 do km 7+009 – bruk, szerokość drogi 4m

3)      w pasie drogowym znajdują się liczne drzewa;

4)      teren zróżnicowany wysokościowo;

5)      brak odwodnienia;

6)      przy drodze zlokalizowane są posesje/gospodarstwa o zwartej zabudowie, odcinki leśne i pola uprawne;

7)      W ciągu przedmiotowego odcinka drogi zlokalizowane są zjazdy zwykłe, które posiadają parametry geometryczne niezgodne z obowiązującymi przepisami;

8)      Infrastruktura niezwiązana z drogą znajdująca się w obrębie opracowania:

- przejazd kolejowy

- sieci wodociągowe

- sieci gazowe

- linie energetyczne.

- linie telekomunikacyjne

 

Oferty należy składać   do dnia 24.06.2024r. do godz.10.00 w dogodnej dla Wykonawcy formie tj. do wyboru:

a)                złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, przy ul. Nowogródzkiej1

b)               przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Nowogródzkiej 1, 11-700 Mrągowo

c)                przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP


 

 

 

Zaproszenie  pobierz  
Formularz ofertowy pobierz  
Projekt umowy               pobierz  

 

Sygnatura sprawy: DT.261.2.14.2024.MC  

Data ogłoszenia: 17.06.2024r.

Data zakończenia składania ofert: 24.06.2024r. godz. 10.00

Wynik postępowania: zakończone

 

 

Wynik z wyboru  pobierz