Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn." Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec-Użranki - etap I".

 

 

I.     Przedmiot zamówienia:

 
 1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie obowiązków  inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycji pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec-Użranki”. Łączna długość 2160m od km 0+000 do km 2+160.

 Inwestycja realizowania będzie na terenie Gminy Mrągowo, powiatu mrągowskiego

 1. W zakres inwestycji  wchodzi wykonanie niżej wymienionych prac:

-roboty pomiarowe i przygotowawcze w tym zdjęcie humusu,

-remont nawierzchni jezdni,

-regulację i utwardzenie poboczy,

- renowację rowów przydrożnych,

-regulację wysokościową istniejącychzjazdów oraz innych niezbędnych elementów zapewniających bezpieczeństwo ruchu drogowego

Wykonany zakres robót ma zapewnić prawidłowe funkcjonowanie drogi powiatowej

nr 1751N.

      Szczegółowy zakres prac do wykonania obejmuje dokumentacja techniczna.

 

Zamawiający zaleca aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym nadzorem  oraz zapoznali się z dokumentacją projektową oraz kosztorysową dotyczącą inwestycji objętej usługą. Przedmiotowa dokumentacja dostępna jest do wglądu  na stronie internetowej:

https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_mragowo

https://www.pzd.powiat.mragowo.pl/bip

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia, wraz z wymaganymi załącznikami,w terminie do 19.07.2024r. do godz. 10:00w dogodnej dla wykonawcy formie tj. do wyboru:

  1. Złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, przy ul. Nowogródzkiej 1
  2. Przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie, ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo
  3. Przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą e PUAP.

(UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza przesłania ofert na adres mailowy)

Oferty przesłane na adres e-mail lub złożone po terminie składania ofert zostaną przez zamawiającego odrzucone.

Ofertę należy opakować w kopertę zaadresowaną na Zamawiającego i opatrzyć opisem: Oferta na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania: „Modernizacja drogi powiatowej nr 1751N, odcinek Zalec-Użranki - etap I”.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.07.2024 r. Informację z otwarcia ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy na wskazany w ofertach adres mailowy.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
  2. nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny
  3. pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zaproszenia.
 5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

 

Zaproszenie pobierz 
Formularz ofertowy pobierz  
Projekt umowy                 pobierz  

 

Sygnatura sprawy: DT.261.2.17.2024.MC  

Data ogłoszenia: 01.07.2024 r.

Data zakończenia składania ofert: 19.07.2024r. godz. 10.00


Wynik postępowania: w toku