Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd - Zyndaki

 

I.     Przedmiot zamówienia:

Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowej  przebudowy drogi powiatowej na odcinku Stary Gieląd – Zyndaki”. Inwestycja obejmuje odcinek drogi powiatowej nr 1755N Stary Gieląd- Zyndaki od km 3+452 do km 11+992, obręb Zyndaki działki nr 157, 218, 216, 293, obręb Surmówka działka nr 198, obręb Pustniki działki nr 116, 114 oraz obręb Stary Gieląd działki nr 3/2, 73, 26 na terenie Gminy Sorkwity, powiatu mrągowskiego. W ramach zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową oraz w imieniu Zamawiającego, przygotować wniosek oraz uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r., poz. 311), tzw. decyzję ZRID.

Ponadto, wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych.

Dokumentacja winna być kompletna i zawierać wszystkie niezbędne opinie, uzgodnienia, sprawdzenia oraz decyzje – w zakresie wynikającym z przepisów.

Oferty należy składać na Formularzu ofertowym, który stanowi załącznik do niniejszego zaproszenia, wraz z wymaganymi załącznikami,w terminie do 17.07.2024r. do godz. 10:00w dogodnej dla wykonawcy formie tj. do wyboru:

Złożyć w siedzibie Zamawiającego – sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, przy ul. Nowogródzkiej 1

Przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie, ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo

Przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą e PUAP.

(UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza przesłania ofert na adres mailowy)

Oferty przesłane na adres e-mail lub złożone po terminie składania ofert zostaną przez zamawiającego odrzucone.

Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

 1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.07.2024 r. Informację z otwarcia ofert Zamawiający przekaże Wykonawcy na wskazany w ofertach adres mailowy.
 3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 4. Zamawiający zastrzega sobie prawo do:
  1. unieważnienia postępowania bez podania przyczyny
  2. nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny
  3. pozostawienia bez rozpatrzenia oferty niezgodnej z wymogami niniejszego zaproszenia.
  4. stwierdzono okoliczności, które powodują, że zawarcie umowy nie leży w interesie Zamawiającego.
  5. cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,
 5. Zamawiający nie przewiduje prowadzenia negocjacji w celu wyboru najkorzystniejszej oferty.
Zaproszenie pobierz 

 

Opis przedmiotu

pobierz  

 

Formularz ofertowy             

pobierz
Projekt umowy                 pobierz  
MAPKA pobierz 

 

Sygnatura sprawy: DT.261.2.18.2024.MC

 

Data ogłoszenia: 03.07.2024 r.

Data zakończenia składania ofert: 17.07.2024r. godz. 10.00


Wynik postępowania: w toku