Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


 

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie jest samodzielną jednostką budżetową i działa na podstawie:

1.  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.),

2.  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.),

3.  ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2018r. poz. 1260 z późn. zm.),

4.  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2018r. poz. 2068 z poźn. zm.),

5.  uchwały Nr 12/VI/99 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 21 stycznia 1999r. w sprawie utworzenia Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie zmieniona uchwałą Nr XXVI/181/2000 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 24 listopada 2000r.

 

PZD kieruje oraz reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor, którego powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu.

 

Strukturę organizacyjną PZD, zakres obowiązków, uprawnień pracowników zatrudnionych na poszczególnych stanowiskach określa jego „Regulamin organizacyjny", zatwierdzony przez Zarząd Powiatu.

 

Dyrektor PZD kierując jednostkę organizacyjną odpowiada za jego działalność i realizację zadań statutowych oraz prawidłowe gospodarowanie jego mieniem i środkami finansowymi.