Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


_

Zapytania ofertowe

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dla zadania pn. „opracowanie dokumentacji projektowej - Przebudowa drogi powiatowej nr 1632N na odcinku Bagienice Małe – Marcinkowo”.

 

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na wykonanie ekspertyzy stanu technicznego obiektu mostowego na rzece Dajna w Mrągowie w ciągu drogi powiatowej nr 1509N

 

 

 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CERNOWEJ NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN." MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 1765N, ODCINEK dr. woj.nr 600 – Dłużec - Piecki ETAP I".

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn." Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rybno-Rozogi - etapII"

 

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn." Rozbudowa drogi powiatowej nr 1779N Mikołajki - Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym"

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. „  Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo  granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N w km od 0+000 do 3+300”.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. „  Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo  granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N w km od 0+000 do 3+300”.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. „  Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo  granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N w km od 0+000 do 3+300”.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rozogi - Rybno  w km od  0+000  do 1+400”

 

 

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. „  Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo  granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N w km od 3+300 do 5+500”.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie  powiatowu rągowskiego w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na usuwanie pojazdów z dróg położonych na terenie  powiatowu rągowskiego w trybie art.130a ustawy Prawo o ruchu 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na  „ Wykonanie badań zanieczyszczenia gleby i ziemi na terenie nieruchomości nr: 76/4, 76/5 i 76/6 obręb 0002 miasta Mrągowo położonej przy ul. Nowogródzkiej 1 w Mrągowie wraz ze sporządzoną dokumentacją”

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na „ Opracowanie dokumentacji projektowej - Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1749N w m. Kosewo”

Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. „Przebudowa odcinka drogi nr 1765N (dr. woj. Nr 600 – Dłużec – Piecki)  od km 7+775 do km 8+773”.

 

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na utrzymanie czystości jezdni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych wraz z utrzymaniem zieleni na terenie ulic powiatowych miasta Mrągowa

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie mieszanki z materiału zamawiającego wraz z wbudowaniem uzyskanej mieszanki w nawierzchnię drogi poiwatowej nr 1696N odc. Mikołajki-Łuknajno.

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na utrzymanie czystości jezdni, chodników i ciągów pieszo-rowerowych wraz z utrzymaniem zieleni na terenie ulic powiatowych miasta Mrągowa