Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Stanowisko: kierownik sekcji utrzymania dróg i mostów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowie

                                                                      OGŁOSZENIE

Znak sprawy: S4.1101.1.2021.PL                                                                      Mrągowo, dnia 11.02.2021 r. 

                                                                     OGŁOSZENIE

                                                                 Z DNIA 11.02.2021 r.

W SPRAWIE NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG W MRĄGOWIE

na stanowisko kierownik sekcji utrzymania dróg i mostów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowie

 

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

1.Miejsce pracy: Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie ul Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo,

2.Nazwa kierowniczego stanowiska urzędniczego: kierownik sekcji utrzymania dróg  i mostów,

3.Wymiar etatu: pełny etat

 

I. Wymagania niezbędne:

     1.     wykształcenie wyższe;

     2.     co najmniej 5-letni staż pracy;

     3.     posiadanie obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);

     4.     posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;

     5.     korzystanie z pełni praw publicznych;

     6.     brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

     7.     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;

     8.     nieposzlakowana opinia;

     9.     znajomość przepisów ustaw:

a)     Ustawa o drogach  publicznych oraz przepisy wykonawcze do ustawy,

b)     Kodeks postępowania administracyjnego,

c)     Ustawa o samorządzie powiatowym,

d)     Ustawa o pracownikach samorządowych,

e)     Ustawa prawo budowlane,

f)      Ustawa prawo o ruchu drogowym,

g)     Ustawa prawo wodne

 10.     znajomość zasad gospodarki finansowej, obowiązujących w jednostkach samorządowych oraz problematyki organizacji i zarządzania drogami publicznymi,

 11.     biegła znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz pakietu oprogramowania biurowego (pakiet MS Office, w szczególności Word, Excel),

 12.  posiadanie prawa jazdy kat. B.

 

II. Wymagania dodatkowe:

  1.Preferowane wykształcenie wyższe o kierunku technicznym – drogownictwo, budownictwo lub wyższe inżynierskie, politechniczne zbieżne z zakresem działania Powiatowego Zarządu Dróg, wyższe administracyjne;

  2.doświadczenie na stanowisku związanym z problematyką organizacji i zarządzania drogami publicznymi;

  3.uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej lub mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa- posiadanie aktualnego zaświadczenia;

   4.doświadczenie w pracy na kierowniczym stanowisku;

   5.doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji inwestycji drogowych;

   6.znajomość programu AutoCad lub programu o podobnych właściwościach

7.  wysoka kultura osobista;

8.  komunikatywność, dyspozycyjność i kreatywność;

   9.umiejętność pracy w zespole oraz radzenie sobie w sytuacjach stresowych,

 10.obowiązkowość, odpowiedzialność i rzetelność za wykonywaną pracę.

 

 

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

1.       Wykonywanie funkcji zwierzchnika służbowego wobec pracowników bezpośrednio podległych – kierowanie pracą podległych pracowników.

2.       Nadzorowanie i odbiory robót zleconych, w tym nadzór realizowanych inwestycji zleconych przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie.

3.       Organizowanie i nadzorowanie przeglądów dróg i obiektów mostowych.

4.       Opracowywanie zbiorczych zestawień potrzeb oraz planów szczegółowych w zakresie utrzymania i budowy dróg i mostów.

5.       Weryfikacja dokumentacji technicznej i opracowywanie kosztorysów inwestorskich.

6.       Prowadzenie spraw związanych z bieżącym utrzymaniem dróg, ulic i obiektów mostowych i robotami utrzymaniowymi dróg, takich jak przygotowanie dokumentacji technicznej, zlecanie, organizowanie przetargów, zawieranie umów, nadzór  i odbiór robót.

7.       Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg dla ruchu, gdy wymaga tego stan techniczny lub bezpieczeństwo ruchu.

8.       Przygotowywanie decyzji i uzgodnień na zajęcie pasa drogowego oraz wykorzystania dróg w sposób szczególny.

9.       Przygotowywanie opinii odnośnie zmiany kategorii drogi, obsługi komunikacyjnej działki oraz planowanej rozbudowy drogi.

10.    Przygotowywanie uzgodnień odnośnie projektów decyzji o warunkach zabudowy.

11.    Prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie samowolnego zajęcia pasa drogowego – przygotowywanie decyzji karnych.

12.    Kontrola i odbiór robót prowadzonych w pasie drogowym w zakresie zgodności z wydawanym zezwoleniem i uzgodnioną dokumentacją.

13.    Uzgadnianie lokalizacji urządzeń w pasie drogowym, naliczanie należności za zajęcie pasa drogowego oraz kar w razie niezgodności z zezwoleniem lub brakiem zezwolenia.

14.    Zimowe utrzymanie dróg w zakresie opracowywania planów, kierowania akcją oraz kontroli pracy przy jej prowadzeniu.

15.    Prowadzenie spraw związanych z robotami bieżącego utrzymania dróg i obiektów mostowych wykonywanymi systemem zleconym, przygotowanie dokumentacji przetargowej, uczestniczenie w pracach komisji przetargowej, zawieranie umów.

16.    Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.

17.    Współpraca z pozostałymi szczeblami administracji samorządowej.

18.    Pracownik jest zobowiązany przestrzegać obowiązku wykonywania innych poleceń przełożonego dotyczących pracy zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy.

19.    Sporządzanie projektów uchwał, umów i innych aktów prawnych w zakresie dróg.

20.    Przygotowanie wniosków na wycinkę drzew, danych do przetargu, nadzorowanie robót przy wycince drzew, w tym głównie wykonywanie działań w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewienia pasów drogowych, wycinki drzew i krzewów wraz z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych, nasadzenia drzew i krzewów, koszenia pasów drogowych.

   21.  Przygotowywanie projektów zmiany organizacji ruchu.

   22.  Prowadzenie spraw w zakresie uzgadniania lokalizacji zjazdów.

   23.  Sporządzanie okresowych sprawozdań dotyczących dróg i mostów.

24.    Obsługa programów komputerowych (do ewidencji dróg, rejestru uzgodnień i zajęć pasa drogowego).

 

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca, wewnątrz pomieszczenia, z przewagą wysiłku umysłowego, przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego czasu pracy, praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze w budynku bez windy, bezpośredni kontakt z klientem, wyjazdy służbowe, praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy 1/1 etatu, 40 godz. tygodniowo. W okresie jesienno-zimowym (pełnienie dyżuru przy zimowym utrzymaniu dróg) dopuszcza się możliwość pracy w porze nocnej.Przewidywany termin zatrudnienia : kwiecień 2021r.

 

 

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Informuję, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnikzatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty:

    1.     życiorys (Curriculum Vitae);

    2.     list motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych;

kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

3.     kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany /wymaganymin.3-letni staż pracy:

a)    zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia t.j.: niezakończony stosunek pracy.

b)    dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.

    4.     kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego*;

a)    certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub

b)    dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, lubświadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,

5.     kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (nie dotyczy kierowniczych stanowisk urzędniczych);

   6.     oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;

   7.     oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

8.     oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;

   9.     oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;

10.  oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku;

    11.  oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych(oświadczenie do pobrania poniżej);

12.   oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);

13.    kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

*W przypadku wszczęcia naboru na stanowisko, o które poza obywatelami polskimi mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rze­czypospolitej Polskiej.

VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Sekretariatu Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, (pok. nr 2) do dnia 22.02.2021 r.albo przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowow zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji kandydataz dopiskiem: „Dotyczy naboru nastanowisko: kierownik  sekcji utrzymania dróg i mostów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowiew terminie do 22.02.2021 r.”. Decyduje data dostarczenia oferty do urzędu.

 

VIII.    Informacje dodatkowe:

 

1.     Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierowniczym urzędniczym w wymiarze pełnego etatu; pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.

2.     W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym; w czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.

3.     Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.

4.     Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

        Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu naboru, kandydat musi spełniać wymagania niezbędne oraz w największym stopniu wymagania dodatkowe a także złożyć komplet wymaganych dokumentów.

1.     Dokumentami potwierdzającymi staż pracy i doświadczenie zawodowe są: świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu lub w przypadku kierowniczych stanowisk urzędniczych również wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

2.     Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe mogą być również m.in.: zaświadczenia o odbyciu praktyk, staży, dokumenty potwierdzające pracę na umowę zlecenie lub o dzieło.

3.     Wszystkie wymagane dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty wydane w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.

4.     Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Drógw Mrągowie.

5.     Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO), poniżej przekazuję informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

1)    Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarządu Dróg w Mrągowie 11-700 Mrągowo, ul. Nowogródzka 1, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2)    Osobą udzielającą wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iodTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub na adres korespondencyjny Administratora danych.

3)    Celem przetwarzania danych osobowych kandydata jest nabór na wolne urzędnicze stanowiskokierownicze w sekcji utrzymania dróg  i mostów.

4)    Dane osobowe kandydata przetwarzane są na podstawie:

a)    art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO na podstawie zgody;

b)    art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z ustawą o z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

5)    Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane innym odbiorcom.

6)    Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7)    Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 3 miesięcy,liczone od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru.

8)    Kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych/sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych/ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

9)    Jeżeli przetwarzanie danych osobowych kandydata odbywa się na podstawie zgody, kandydat ma  prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10)Podanie przez kandydata danych osobowych jest:

a)    wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu, jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze;

      b)    dobrowolne,gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.

11)Dane kandydata nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

IX.      Załączniki w wersji elektronicznej:

Ogłoszenie o naborze
Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
Informacja o wyniku naboru na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze

                                              

 

                                                                                                             (-) Paweł Langowski

                                                                                                   Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie