Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


 

Stanowisko: Kierownik sekcji utrzymania dróg i mostów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowie

   

 

                       Mrągowo, dnia 23.06.2022 r.                                                                                                                 

                                                                                                                                    

Znak sprawy: S4.1101.2.2022.JŁ                                                              

OGŁOSZENIE

    Z DNIA 23.06.2022 r.

W SPRAWIE NABORU NA WOLNE KIEROWNICZE STANOWISKO URZĘDNICZE W POWIATOWYM ZARZĄDZIE DRÓG W MRĄGOWIE

na stanowisko kierownik sekcji utrzymania dróg i mostów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowie

 

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie ogłasza nabór na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze:

 1. Miejsce pracy: Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie ul Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo,
 2. Nazwa kierowniczego stanowiska urzędniczego: kierownik sekcji utrzymania dróg  i mostów,
 3. Wymiar etatu: pełny etat

I. Wymagania niezbędne:

 1. wykształcenie wyższe: kierunek budownictwo - specjalność budownictwo drogowe, ew. kierunki pokrewne z budownictwa lub udokumentowane doświadczenie w prowadzeniu, nadzorowaniu robót budowlanych lub co najmniej 2 lata stażu pracy w administracji publicznej na stanowisku związanym tematycznie ze stanowiskiem będącym przedmiotem konkursu;
 2. co najmniej 5-letni staż pracy;
 3. posiadanie obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy o pracownikach samorządowych);
 4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
 5. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 6. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku;
 7. nieposzlakowana opinia;
 8. bardzo dobra znajomość przepisów ustaw:
  1. Ustawa o drogach  publicznych oraz przepisy wykonawcze do ustawy,
  2. Kodeks postępowania administracyjnego,
  3. Ustawa o samorządzie powiatowym,
  4. Ustawa o pracownikach samorządowych,
  5. Ustawa prawo budowlane,
  6. Ustawa prawo o ruchu drogowym,
  7. Ustawa prawo wodne;
 9. znajomość zasad gospodarki finansowej, obowiązujących w jednostkach samorządowych oraz problematyki organizacji i zarządzania drogami publicznymi,
 10. biegła znajomość obsługi komputera, urządzeń biurowych oraz pakietu oprogramowania biurowego (pakiet MS Office, w szczególności Word, Excel),
  1.   posiadanie prawa jazdy kat. B.

II. Wymagania dodatkowe:

 1. doświadczenie na stanowisku związanym z problematyką organizacji i zarządzania drogami publicznymi;
 2. uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej drogowej lub mostowej bez ograniczeń lub odpowiadające im uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów, przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa- posiadanie aktualnego zaświadczenia;
 3. doświadczenie w pracy na kierowniczym stanowisku;
 4. doświadczenie zawodowe w zakresie realizacji inwestycji drogowych;
 5. znajomość programu AutoCad lub programu o podobnych właściwościach
  1. komunikatywność, dyspozycyjność i kreatywność;
 6. umiejętność pracy w zespole oraz radzenie sobie w sytuacjach stresowych,
 7. obowiązkowość, odpowiedzialność i rzetelność za wykonywaną pracę.

III. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Realizacja zadań wynikających z ustawy o drogach publicznych, w tym:
  • wydawanie decyzji o ustaleniu lokalizacji zjazdu indywidualnego i decyzji o ustaleniu lokalizacji zjazdu publicznego;
  • wydawanie decyzji o zajęciu pasa drogowego;
  • zarządzanie siecią dróg powiatowych;
  • organizacja i nadzorowanie bieżącego utrzymania dróg, w tym odśnieżania;
  • prowadzenie ewidencji dróg i mostów na terenie powiatu oraz ich aktualizacja, prowadzenie ksiąg obiektów drogowych i mostowych;
  • wydawanie zezwoleń na lokalizowanie w pasie drogowym dróg powiatowych obiektów nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego;
  • wydawanie opinii w sprawie kategorii dróg;
  • współpraca z zarządcami dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych w zakresie projektowym, realizacji inwestycji i związanej z tym eksploatacji dróg krajowych, wojewódzkich i gminnych;
  • kontrola i zlecanie oznakowania dróg powiatowych;
  • przygotowywanie uzgodnień odnośnie projektów decyzji o warunkach zabudowy;
  • prowadzenie postępowań administracyjnych w zakresie samowolnego zajęcia pasa drogowego – przygotowywanie decyzji karnych;
  • przygotowywanie projektów zmiany organizacji ruchu.
 2. Zadrzewienie – przygotowanie wniosków na wycinkę, danych do przetargu, nadzorowanie robót przy wycince, w tym głównie wykonywanie działań w zakresie utrzymania zieleni i zadrzewienia pasów drogowych, wycinki drzew i krzewów wraz z uzyskiwaniem decyzji administracyjnych, nasadzenia drzew i krzewów, koszenia pasów drogowych.
 3. Bieżąca kontrola i odbiór robót prowadzonych w pasie drogowym w zakresie zgodności z wydanym zezwoleniem i uzgodniona dokumentacją.
 4. Opracowywanie uzgodnień w zakresie przejazdów pojazdów nienormatywnych.
 5. Współpraca przy organizacji zamówień publicznych z zakresu bieżącego utrzymania dróg oraz robót budowlanych, dostaw materiałów i usług związanych z wykonaniem dokumentacji technicznej, nadzorem, robotami budowlanymi dotyczącymi dróg powiatowych, w tym: przygotowywanie dokumentów przetargowych, udział w pracach komisji przetargowej.
 6. Sprawowanie kontroli zgodności realizacji bieżących napraw, remontów, prac budowlanych z zakresu dróg z dokumentacją techniczną i pozwoleniami.
 7. Sprawdzanie faktur i kosztorysów przedkładanych przez wykonawców.
 8. Organizowanie i nadzór nad bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych (bieżące naprawy i remonty, koordynacja odśnieżania, koszenie, utrzymanie kanalizacji deszczowej itp.).
 9. Opracowywanie projektów planów finansowych i rzeczowych z zakresu utrzymania dróg powiatowych.
 10. Sporządzanie projektów uchwał, umów i innych aktów prawnych w zakresie dróg.
 11. Organizacja przeglądów gwarancyjnych inwestycji drogowych oraz kontrola realizacji stwierdzonych usterek.
 12. Organizacja przeglądów okresowych dróg.
 13. Przygotowywanie niezbędnych sprawozdań w tym między innymi do GUS, PGW Wody Polskie, GDDKiA.
 14. Współpraca w zakresie planowania i przygotowywania inwestycji drogowych prowadzonych przez Powiat i udział w procesie inwestycyjnym.
 15. Przestrzeganie przepisów o ochronie informacji niejawnych.
 16. Współpraca z pozostałymi szczeblami administracji samorządowej.
 17. Pracownik jest zobowiązany przestrzegać obowiązku wykonywania innych poleceń przełożonego dotyczących pracy zgodnych z przepisami prawa i ustalonym w umowie rodzajem pracy.
 18. Obsługa programów komputerowych (do ewidencji dróg, rejestru uzgodnień i zajęć pasa drogowego).

IV. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

Praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca, wewnątrz pomieszczenia, z przewagą wysiłku umysłowego, przy monitorze ekranowym co najmniej przez połowę dobowego czasu pracy, praca w pomieszczeniu zlokalizowanym na I piętrze w budynku bez windy, bezpośredni kontakt z klientem, wyjazdy służbowe, praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy 1/1 etatu, 40 godz. tygodniowo. W okresie jesienno-zimowym (pełnienie dyżuru przy zimowym utrzymaniu dróg) dopuszcza się możliwość pracy           w porze nocnej. Przewidywany termin zatrudnienia : wrzesień 2022 r.

V. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Informuję, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnikzatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

VI. Wymagane dokumenty:

 1. życiorys (Curriculum Vitae);
 2. list motywacyjny wraz z uwzględnieniem wymagań dodatkowych;

kserokopia dokumentów potwierdzających wymagane wykształcenie;

 1. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń dokumentujących posiadany /wymaganymin.3-letni staż pracy:
 2. zaświadczenie o zatrudnieniu dokumentuje wyłącznie bieżący okres zatrudnienia t.j.: niezakończony stosunek pracy.
 3. dokumenty w języku obcym należy przedłożyć wraz z ich tłumaczeniem na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego.
 4. kserokopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego*;
  1. certyfikat znajomości języka polskiego poświadczający zdany egzamin z języka polskiego na poziomie średnim ogólnym lub zaawansowanym, wydany przez Państwową Komisję Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego, lub
  2. dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych prowadzonych w języku polskim, lubświadectwo dojrzałości uzyskane w polskim systemie oświaty,
  3. kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność (nie dotyczy kierowniczych stanowisk urzędniczych);
 5. oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych;
 6. oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
  1. oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;
 7. oświadczenie kandydata o posiadaniu nieposzlakowanej opinii;
  1. oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku;
 8. oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych(oświadczenie do pobrania poniżej);
  1. oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego (z zastrzeżeniem art.11 ust.2 i 3 ustawy        o pracownikach samorządowych);
  2. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności tj. certyfikaty, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach, referencje z poprzednich miejsc pracy (jeżeli kandydat takie posiada).

VII. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć do Sekretariatu Powiatowego Zarządu Dróg  w Mrągowie, (pok. nr 2) do dnia 06.07.2022r.albo przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg  w Mrągowie ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowow zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem, nazwiskiem      i adresem do korespondencji kandydata z dopiskiem: „Dotyczy naboru nastanowisko: kierownik  sekcji utrzymania dróg i mostów w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowiew terminie do 06.07.2022r.”.

Decyduje data dostarczenia oferty do urzędu.

VIII. Informacje dodatkowe:

 1. Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na stanowisku kierowniczym urzędniczym w wymiarze pełnego etatu; pierwsza umowa o pracę zawarta na czas określony. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.
 2. W przypadku osób podejmujących po raz pierwszy pracę na stanowisku urzędniczym, w tym kierowniczym stanowisku urzędniczym; w czasie trwania umowy organizuje się służbę przygotowawczą kończącą się egzaminem, którego pozytywny wynik jest warunkiem dalszego zatrudnienia pracownika. Przewiduje się zawarcie kolejnej umowy na czas określony lub na czas nieokreślony bez przeprowadzania kolejnego naboru.Dokumenty aplikacyjne, które wpłyną do Urzędu po terminie nie będą rozpatrywane.
 3. Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze zostaną powiadomieni mailowo lub telefonicznie o terminie i miejscu naboru.
 4. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

Aby zakwalifikować się do kolejnego etapu naboru, kandydat musi spełniać wymagania niezbędne oraz  w największym stopniu wymagania dodatkowe a także złożyć komplet wymaganych dokumentów.

 1. Dokumentami potwierdzającymi staż pracy i doświadczenie zawodowe są: świadectwa pracy, zaświadczenia o aktualnym zatrudnieniu lub w przypadku kierowniczych stanowisk urzędniczych również wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe mogą być również m.in.: zaświadczenia o odbyciu praktyk, staży, dokumenty potwierdzające pracę na umowę zlecenie lub o dzieło.
 3. Wszystkie wymagane dokumenty muszą być sporządzone w języku polskim, a dokumenty wydane w języku obcym muszą być przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego.
 4. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.
 5. Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO), poniżej przekazuję informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:
 6. Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarządu Dróg w Mrągowie 11-700 Mrągowo,          ul. Nowogródzka 1, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 7. Osobą udzielającą wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iodTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub na adres korespondencyjny Administratora danych.
 8. Celem przetwarzania danych osobowych kandydata jest nabór na wolne urzędnicze stanowiskokierownicze w sekcji utrzymania dróg  i mostów.
 9. Dane osobowe kandydata przetwarzane są na podstawie:
 10. art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO na podstawie zgody;
  1. art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z ustawą o z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
 11. Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 12. Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 13. Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 3 miesięcy,liczone od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru.
 14. Kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych/sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych/ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)
 15. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych kandydata odbywa się na podstawie zgody, kandydat ma  prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 16. Podanie przez kandydata danych osobowych jest:
  1. wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu, jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze;
 17. dobrowolne,gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.
 18. Dane kandydata nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

IX. Załączniki w wersji elektronicznej:

 1. ogłoszenie o naborze (PDF),
 2. oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych.
 3. kwestionariusz osobowych       

 

        (-) Justyna Łobacz-Olszyńska

                                                                                                   p.o. Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie

 

XI.      Załączniki w wersji elektronicznej:

                                                                                                           

Ogłoszenie o naborze
Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
Kwestionariusz osobowy