Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania dróg powiatowych

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY
1.1.) Nazwa zamawiającego: POWIATOWY ZARZĄD DRÓG W MRĄGOWIE
1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 510751088
1.4.) Adres zamawiającego:
1.4.1.) Ulica: ul. Nowogródzka 1
1.4.2.) Miejscowość: Mrągowo
1.4.3.) Kod pocztowy: 11-700
1.4.4.) Województwo: warmińsko-mazurskie
1.4.5.) Kraj: Polska
1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL622 - Olsztyński
1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: www.pzd.powiat.mragowo.pl
1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - samorządowy zakład budżetowy
1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne
SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE
2.1.) Numer ogłoszenia: 2023/BZP 00470049
2.2.) Data ogłoszenia: 2023-10-31
SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA
3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2023/BZP 00462202
3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01
3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA IV – PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
4.2.2. Krótki opis przedmiotu zamówienia
Przed zmianą:
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiału do zimowego utrzymania dróg powiatowych tj. dostawa mieszanki piasku
z solą 20% w ilości do 900ton oraz piasku w ilości do 100 ton.
2. Materiał należy dostarczyć na plac Zamawiającego przy ul. Nowogródzkiej 1 w Mrągowie.
3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w razie potrzeb Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu.
4. W cenie materiału należy skalkulować koszt jego dostarczenia do Zamawiającego oraz rozładunek.
Po zmianie:
1. Przedmiotem zamówienia są dostawy materiału do zimowego utrzymania dróg powiatowych tj. dostawa mieszanki piasku
z solą 20% w ilości do 1200 ton oraz piasku w ilości do 100 ton.
2. Materiał należy dostarczyć na plac Zamawiającego przy ul. Nowogródzkiej 1 w Mrągowie.
3. Dostawy będą realizowane sukcesywnie w razie potrzeb Zamawiającego, po uprzednim telefonicznym powiadomieniu.
4. W cenie materiału należy skalkulować koszt jego dostarczenia do Zamawiającego oraz rozładunek.

Ogłoszenie nr 2023/BZP 00470049/01 z dnia 2023-10-31
2023-10-31 Biuletyn Zamówień Publicznych Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - -