Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Wszyscy Wykonawcy


Platforma e-Zamówienia
Strona internetowa postępowania


Zawiadomienie
o unieważnieniu postępowania


Zamawiający Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie informuje, że unieważnia postępowanie o
udzielenie zamówienia pn. Sukcesywna dostawa materiałów do zimowego utrzymania
dróg powiatowych nr ST.261.1.12.2023.
Podstawą unieważnienia jest art. 255 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, cena lub
koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że zamawiający
może zwiększyć tę kwotę do ceny lub kosztu najkorzystniejszej oferty.
Cena najkorzystniejszej oferty wykonawcy tj. Spółka Jawna „Żwirek” Katarzyna Skwiot
Adam Skwiot 11-710 Piecki Brejdyny 68 z ceną brutto 312 666,00, przewyższa kwotę, która
zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Oferta wykonawcy Przedsiębiorstwo Wielobranżowe TRAMAD – ELBLĄG sp. z o. o. 82-
300 Elbląg ul. Nowodworska 25, zostaje odrzucona na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 5 i pkt 10
ustawy Prawo zamówień publicznych. Wykonawca zaoferował dostawę 900 ton mieszanki
soli z piaskiem zamiast wymaganych 1 200 ton.
Zamawiający informuje, że postępowanie zostanie powtórzone.


Dyrektor PZD w Mragowie

06.11.2023r.