Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Przebudowa dróg powiatowych w zakresie budowy dróg dla pieszych i rowerów.

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z przebudową dróg powiatowych w zakresie budowy dróg dla pieszych.
2. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następujących robót: roboty przygotowawcze, budowę drogi dla pieszych, przebudowę zjazdów, prace wykończeniowe i towarzyszące.
3. Kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV45233252-0 Roboty w zakresie nawierzchni ulic, 45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych.
4. Szczegółowy zakres prac do wykonania obejmuje dokumentacja projektowa Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB), przedmiar robót, SWZ, wzorze umowy wraz załącznikami.
 
Szczegóły zamówienia wraz z dokumentacją przetargową  do pobrania dostepne pod linkiem: EZamowienia
 
Dokumentacja projektowa do pobrania: 

 

Zadanie 1 - Dłużec

Zadanie 2 - Kosewo - Kosewo Górne

Zadanie 3 - Kosewo - Zawada

Zadanie 4 - Mikołajki

Zadanie 5 - Stary Gieląd

W celu złożenia oferty wymagane jest zarejestrowanie jako Wykonawca na portalu e-Zamowienia