Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. „  Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo  granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N w km od 0+000 do 3+300”.

 

I.     Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn.   Przebudowa ciągu komunikacyjnego Mrągowo - Zyndaki - Burszewo  granica powiatu, odcinek drogi powiatowej nr 1509N w km od 0+000 do 3+300”.

Przedmiot zamówienia na roboty budowlane obejmuje wykonanie następującego zakresu robót:

1)     roboty przygotowawcze;

2)     odwodnienie;

3)     wykonanie pełnej konstrukcji drogi lub frezowanie i położenie dywanik zgodnie z załącznikiem;

4)     zjazdy z asfaltobetonu;

5)     zjazdy z kostki betonowej;

6)     budowa chodnika;

7)     budowa ciągu pieszo-rowerowego;

8)     budowę wyniesionego pobocza;

9)     budowę kanału technologicznego

10)wykonanie organizacji ruchu ( tymczasowej i stałej)

11)roboty wykończeniowe.

 

Oferty należy składać   do dnia 08.09.2022r. w dogodnej dla Wykonawcy formie tj. do wyboru:

a)        złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, przy ul. Nowogródzkiej1

b)        przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Nowogródzkiej 1, 11-700 Mrągowo

c)        przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP

 

 

Zaproszenie pobierz 
Formularz ofertowy pobierz  
Projekt umowy pobierz  

  Wykaz usług                       pobierz  

Sygnatura sprawy: S6.261.2.6.2022  

Data ogłoszenia: 30.08.2022r.

Data zakończenia składania ofert: 08.09.2022r. godz. 12.00


Wynik postępowania: unieważnienie

 

Zawiadomienie                       pobierz