Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn." Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rybno-Rozogi - etapII"

 

I.     Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn.   Modernizacja drogi powiatowej nr 1636N, odcinek Rybno-Rozogi - etapII" stanowiąca przebudowę ciągu komunikacyjnego odcinek Rozogi-Rybno w km od 2+640 do 3+689,80.

 Zakres zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych:

1)    wykonanie robót budowlanych tj.

wykonanie robót budowlanych w km od 2+640 do 3+385 w oparciu o dokumentację projektową dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1636N, odcinek  Rozogi-Rybno”.

2)    w trybie zaprojektuj i wybuduj tj.

Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla modernizacji drogi powiatowej nr 1636N odcinek Rybno-Rozogi, stanowiących przebudowę ciągu komunikacyjnego drogi powiatowej Rozogi-Rybno w km 3+385 – 3+689,80.

W szczególności:

 a)    opracowanie Dokumentacji Projektowej, opisanej w PFU,

 b)    wykonanie robót budowlanych oraz pozostałych prac, niezbędnych do wykonania zamówienia,

 c)    sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych;

 d)    uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji instytucji   i organów administracji, wymaganych dla realizacji robót budowlanych oraz przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem realizowanej inwestycji w użytkowanie ( jeżeli zajdzie konieczność).

 

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej na terenie objętym nadzoremorazzapoznałsiędokumentacjątechnicznądotyczącąinwestycjiobjętejusługą.

PrzedmiotowadokumentacjadostępnajestwsiedzibieZamawiającegooraznastronieinternetowej

Zamawiającego  https://platformazakupowa.pl/transakcja/735432.

 

Oferty należy składać   do dnia 11.04.2023r. do godz.11.00 w dogodnej dla Wykonawcy formie tj. do wyboru:

a)        złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, przy ul. Nowogródzkiej1

b)        przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Nowogródzkiej 1, 11-700 Mrągowo

c)        przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP

 

 

Zaproszenie pobierz 
Formularz ofertowy pobierz  
Projekt umowy                    ( zmiana) pobierz  

  Wykaz usług                       pobierz  

 

 

Sygnatura sprawy: ST.261.2.1.2023

 

Data ogłoszenia: 03.04.2023r.

Data zakończenia składania ofert: 11.04.2023r. godz. 11.00


Wynik postępowania: zakończone

 

  wynik                      pobierz