Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


 

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY CERNOWEJ NA PEŁNIENIE OBOWIĄZKÓW INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ PROJEKTU PN." MODERNIZACJA DROGI POWIATOWEJ NR 1765N, ODCINEK dr. woj.nr 600 – Dłużec - Piecki ETAP I".

                  Opis przedmiotu zamówienia

1.       Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie obowiązków  inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją inwestycjipn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1765N, odc. drogi woj. Nr 600 – Dłużec – Piecki – etap I”.Zadanie realizowane jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”.Lokalizacja od km 2+000do 4+100.

Inwestycja realizowania będzie na terenie Gminy Piecki, powiatu mrągowskiego.

Zakres zamówienia obejmuje:

1)      PrzedłożeniaZamawiającemu pisemnej opinii o dokumentacji projektowej na podstawie, której ma być realizowana inwestycja w szczególności w zakresie zaproponowanych przez Wykonawcę materiałów budowlanych oraz STWiORB.

2)      Nadzór nad prowadzonymi robotami budowlanymi obejmującymi swym zakresemmodernizację drogi powiatowej nr 1765Nitp. w tym roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, ziemne, podbudowy, nawierzchnie, elementy ulic, mała architektura, oznakowanie, roboty wykończeniowejak również odwodnienie drogi za pomocą kanalizacji deszczowej;

2.       Podstawowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia określa program funkcjonalno –użytkowy (PFU) natomiast szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia przedstawia dokumentacja projektowa sporządzona przez Wykonawcę „zaprojektuj i wybuduj”.

3.       Zamawiającybędzie realizował inwestycję z dofinansowania z Programu Rządowego  Funduszu Polski ład: Program Inwestycji Strategicznych nr    Edycja8/2023/6516/PolskiLadw związku z czym, strony oświadczają, że są świadome, iż   w  interesie Zamawiającego jest terminowa realizacja zamówienia.    W przypadku niedotrzymania terminu umownego Zamawiający utraci dofinansowanie i powstanie w związku z tym szkoda.

4.       Wspólny Słownik Zamówień CPV: 71247000-1 Nadzór nad robotami budowlanymi

 

Zamawiający zaleca aby wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym nadzorem  oraz zapoznali się z Programem Funkcjonalno - Użytkowym dotyczącym inwestycji objętej usługą. Przedmiotowa dokumentacja dostępna jest do wglądu  na stronie internetowej  prowadzonego postępowania : https://platformazakupowa.pl/transakcja/931010

 

Oferty należy składać   do dnia 17.04.2024r. do godz.11.00 w dogodnej dla Wykonawcy formie tj. do wyboru:

a)                złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, przy ul. Nowogródzkiej1

b)               przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Nowogródzkiej 1, 11-700 Mrągowo

c)                przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP

 

 

 

Zaproszenie pobierz 
Formularz ofertowy pobierz  
Projekt umowy                 pobierz  

 

Sygnatura sprawy: DT.261.2.15.2024.MC  

Data ogłoszenia: 10.06.2024r.

Data zakończenia składania ofert: 17.06.2024r. godz. 11.00

Wynik postępowania: zakończone

          wynik z wyboru pobierz