Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Zaproszenie do złożenia oferty cernowej na pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn." Rozbudowa drogi powiatowej nr 1779N Mikołajki - Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym"

 

 

I.     Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w związku z realizacją projektu pn. " Rozbudowa drogi powiatowej nr 1779N Mikołajki - Tałty poprzez budowę ścieżki rowerowej z dopuszczonym ruchem pieszym"Inwestycja dofinansowana”, który jest dofinansowany ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Inwestycja realizowana jest w formule „zaprojektuj i wybuduj”

Zakres zamowienia inwestycyjnego obejmuje:

1)        opracowanie Dokumentacji Projektowej, opisanej w PFU,

2)        wykonanie robót budowlanych oraz pozostałych prac, niezbędnych do wykonania  całości Przedmiotu Umowy,

3)        sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji robót budowlanych;

4)         uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich uzgodnień, opinii i decyzji instytucji  i organów administracji, wymaganych dla realizacji robót budowlanych  i przystąpienia do użytkowania obiektów budowlanych, 

5)         wykonanie dokumentacji powykonaawczej

 

Zamawiający zaleca aby Wykonawcy dokonali wizji lokalnej na terenie objętym nadzorem  oraz zapoznali się z dokumentacją techniczną oraz kosztorysową dotyczącą inwestycji objętej usługą. Przedmiotowa dokumentacja dostępna jest na stronie internetowej: https://platformazakupowa.pl/pn/pzd_mragowo (https://platformazakupowa.pl/transakcja/734129) jak również w siedzibie Zamawiającego.

 

Oferty należy składać   do dnia 11.04.2023r. do godz.11.00 w dogodnej dla Wykonawcy formie tj. do wyboru:

a)        złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, przy ul. Nowogródzkiej1

b)        przesłać pocztą na adres: Powiatowy Zarząd Dróg, ul. Nowogródzkiej 1, 11-700 Mrągowo

c)        przesłać na elektroniczną skrzynkę podawczą ePUAP

 

 

Zaproszenie pobierz 
Formularz ofertowy pobierz  
Projekt umowy                ( zmiana) pobierz  

  Wykaz usług                       pobierz  

Sygnatura sprawy: ST.261.2.2.2023  

Data ogłoszenia: 03.04.20223r.

Data zakończenia składania ofert: 11.04.2023r. godz. 11.00


Wynik postępowania: zakończone

 

  wynik                     pobierz