Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


 

Stanowisko: MAJSTER - Obwód Drogowy

   

Mrągowo, dnia 02.09.2022 r.  

                                                                                                                                                                                                                                            

Znak sprawy: S4.1100.2.2022.JŁ                                                           

 

           

 

OGŁOSZENIE

Z DNIA 02.09.2022 r.

Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie ogłasza nabór na stanowisko:

Majster – Obwód Drogowy

1.     Miejsce pracy: Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie ul Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo

2.     Liczba stanowisk pracy: 1

3.     Wymiar czasu pracy: pełny etat

 

I. Wymagania niezbędne:

     1.     Posiadanie obywatelstwa polskiego;

     2.     Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;

     3.     Brak skazania za przestępstwo umyślne lub przestępstwo skarbowe umyślne;

     4.     Nieposzlakowana opinia;

     5.     Wykształcenie min. średnie, preferowane budowlane lub drogowe;

     6.     Prawo jazy kat. B;

     7.     Bardzo dobra organizacja pracy i umiejętność kierowania zespołem;

     8.     Minimalny 3 letni staż pracy;

     9.     Odpowiedzialność, dokładność i sumienność;

 10.     Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku.

 

II. Wymagania dodatkowe:

1.     Znajomość regulacji prawnych wynikających z przepisów:

Ø  ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693 z późn. zm.);

Ø  ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o Prawie budowlanym (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.);

Ø  ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 988 z późn. zm.);

2.     Mile widziane doświadczenie na podobnym stanowisku.

 

III. Podstawowe obowiązki:

1.     Praca i nadzór nad wykonywanymi robotami drogowymi;

2.     Dokonywanie objazdów dróg i mostów oraz prowadzenie dziennika objazdu;

3.     Prowadzenie dokumentacji materiałowo-magazynowej;

4.     Dyspozycja środkami transportu i sprzętu, wystawianie i rozliczanie kart drogowych;

5.     Pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg;

6.     Nadzór nad prowadzonymi robotami przy bieżącym utrzymaniu dróg i mostów – zgodnie z zadami BHP;

7.     Bezpośrednie kierowanie pracą brygady patrolowo-interwencyjnej;

 

IV.  Informacja o warunkach pracy:

1.     Praca jednozmianowa w pełnym wymiarze czasu pracy 1/1 etatu. 40 godz. tygodniowo;

2.     W okresie jesienno-zimowym pełnienie dyżurów przy zimowym utrzymaniu dróg, dopuszcza się możliwość pracy w porze nocnej;

3.     Praca w siedzibie oraz w terenie;

4.     Możliwość rozwoju zawodowego, szkolenia;

5.     Wynagrodzenie uzależnione od doświadczenia i posiadanych kwalifikacji, plus dodatek stażowy;

6.     Dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody, premie uznaniowe;

7.     Przewidywany termin zatrudnienia: październik 2022 r.

 

V.  Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Informuję, iż w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnikzatrudnienia osób niepełnosprawnych w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mrągowie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

VI. Wymagane dokumenty:

1.     Życiorys zawodowy (Curriculum Vitae);

2.     List motywacyjny;

3.     Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie – wzór – załącznik nr. 1 do niniejszego ogłoszenia;

4.     Oświadczenie kandydata o posiadaniu obywatelstwa polskiego;

5.     Oświadczenie kandydata o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku;

6.     Oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;

7.     Oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwa skarbowe;

8.     Kserokopia dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie;

9.     Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy;

10.Inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności (kursy, szkolenia);

11.Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów przeprowadzenia procesu rekrutacji;

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46/WE(RODO)”.

 

VII.  Termin, sposób i miejsce składania dokumentów:

Dokumenty należy składać do dnia 15.09.2022 r. w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie, ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowolub za pośrednictwem poczty oraz na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z kandydatami, którzy spełnią wymogi formalne.

Nadesłanych i złożonych dokumentów nie zwracamy.

1.     Zgodnie z obowiązkiem nałożonym art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych RODO), poniżej przekazuję informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych:

1)    Administratorem danych osobowych jest Powiatowy Zarządu Dróg w Mrągowie 11-700 Mrągowo, ul. Nowogródzka 1, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

2)    Osobą udzielającą wyjaśnień w zakresie ochrony danych osobowych jest Inspektor Ochrony Danych, z którym można kontaktować się za pomocą poczty elektronicznej e-mail: iodTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.lub na adres korespondencyjny Administratora danych.

3)    Celem przetwarzania danych osobowych kandydata jest nabór na wolne stanowiskorobotnik drogowy.

4)    Dane osobowe kandydata przetwarzane są na podstawie:

      a)     art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) RODO na podstawie zgody;

b)    art. 6 ust. 1 lit. c) i art. 9 ust. 2 lit. b) RODO w związku z ustawą o z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,

5)    Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane innym odbiorcom.

6)    Dane osobowe kandydata nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

7)    Dane osobowe kandydata będą przechowywane przez okres 3 miesięcy,liczone od dnia upowszechnienia informacji o wynikach naboru.

8)    Kandydat posiada prawo do dostępu do danych osobowych/sprostowania danych osobowych/ żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych/ wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

9)    Jeżeli przetwarzanie danych osobowych kandydata odbywa się na podstawie zgody, kandydat ma  prawo do cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

10)Podanie przez kandydata danych osobowych jest:

a)     wymogiem ustawowym i jest Pan/Pani zobowiązany/a do ich podania, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa. Konsekwencją nie podania danych osobowych jest brak możliwości osiągnięcia celu, jakim jest spełnienie ciążącego obowiązku prawnego na Administratorze;

      b)    dobrowolne,gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody.

11) Dane kandydata nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegać profilowaniu.

Załączniki w wersji elektronicznej:

1.     Ogłoszenie o naborze (PDF);

2.     Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych;

3.     Kwestionariusz osobowy.

 

 

                                                                                                                   (-) Justyna Łobacz-Olszyńska

                                                                                                   p.o.Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie

 

 

 

 

XI.      Załączniki w wersji elektronicznej:

                                                                                                           

Ogłoszenie o naborze
Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych
Kwestionariusz osobowy