Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1775N w m. Zełwągi od km 0+031 do km 1+497"

Przedmiotem zamówienia jest: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1775N w m. Zełwągi od km 0+031 do km 1+497

1) Nazwa  i adres zamawiającego:
    Powiat Mrągowski - Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie, ul. Nowogródzka 1, 11-700 Mrągowo
    www.pzd.powiat.mragowo.pl, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., godziny urzędowania 7.00-15.00

2) Określenie trybu zamówienia:  przetarg nieograniczony.

3) Adres strony internetowej, na której zamieszczona została specyfikacja istotnych warunków zamówienia:ww.pzd.powiat.mragowo.pl.

    Specyfikacje można otrzymać bezpłatnie w siedzibie Zamawiającego.

4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych: Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

5) Przedmiotem zamówienia jest :Rozbudowa drogi powiatowej nr 1775N  w miejscowości Zełwągi od km 0+031 do km 1+497”
     Źródło finansowania: projekt współfinansowany  przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych
   
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie następującego zakresu robót:
 Roboty drogowe
   w tym:
    a) roboty przygotowawcze,
    b) roboty rozbiórkowe,
    c) roboty ziemne,
    d) podbudowa,
    e) nawierzchnie bitumiczne,
    f) chodniki,
    g) krawężniki i obrzeża,
    h) zjazdy z kostki brukowej,
    i) zieleń,
    j) oznakowanie drogi, urządzenia bezpieczeństwa ruchu.

Roboty budowlane w pasie drogowym
     w tym:
    a) przebudowa kolidujących schodów do budynku nr 64,    
    b) przebudowa schodów terenowych do budynku świetlicy,
    c) budowa ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej.

 Budowa oświetlenia ulicznego
    w tym:
    a) roboty rozbiórkowe,
    b) budowa oświetlenia ulicznego,
    c) wymiana słupa żelbetowego na slup wirowany,
    d) przebudowa linii kablowych.

 Budowa kanalizacji deszczowej.

 Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w niniejszym postępowaniu został zawarty w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiarze robót, SIWZ, wzorze umowy wraz załącznikami.

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania o udzielenie powyższego zamówienia, jeżeli środki, które Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia z programu rządowego, nie zostaną mu przyznane (art. 93 ust. 1a ustawy Pzp).

 

Rodzaj zamówienia: Robota budowlana

Sygnatura: S6.261.1.6.2019.AZ

Tryb postępowania: Przetarg nieograniczony

Data ogłoszenia: 25.06.2019r.

Data zakończenia składania ofert: 10.07.2019r. do godz. 9.30

        UWAGA: zmiana terminu składania ofert do 17.07.2019r., godz. 9.30

 

Przedmiot zamówienia: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1775N

 

Treść ogłoszenia:

Ogłoszenie pobierz  

 

Treść SIWZ:

SIWZ pobierz  

 

Załączniki:


Formularz ofertowy

pobierz  
Przedmiar robót pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Wzór umowy pobierz  
Wykaz wykonanych robót pobierz  
Wykaz osób pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Oświadczenie pobierz  
Oświadzczenie pobierz  
Dokumentacja projektowa pobierz  

 

Wynik postępowania:

Odpowiedź na zapytanie w dniu 2.07.2019r. pobierz
Odpowiedź na zapytanie w dniu 4.07.2019r. pobierz
Rysunki pobierz
Odpowiedź na zapytanie w dniu 5.07.2019r. pobierz
Odpowiedź na zapytanie w dniu 5.07.2019r. pobierz
Odpowiedź na zapytania, zmiana SIWZ  w dniu 9.07.2019r. pobierz
Odpowiedź na zapytania, zmiana SIWZ  w dniu 11.07.2019r. pobierz

 

Informacja z otwarcia z dnia 17.07.2019r. pobierz
Zawiadomienie o wyborze oferty pobierz