Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Uchwała Nr 121/824/2020
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia 15.12.2020r.


w sprawie: regulaminu parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg powiatu mrągowskiego, zlokalizowanego na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie przy ul. Nowogródzkiej 1 
 


Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2020r., poz. 920 ) w związku z art. 130 lit. "a" ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2020r., poz. 110, z późn. zm.)

                                                                                                                         Zarząd Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:
                                                                                                                                                                     §1

Przyjmuje sie regulamin funcjonowania parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg powiatu mrągowskiego, zlokalizowanego na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie przy ul. Nowogródzkiej 1 - w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§2

Wykonanie uchwały powierza się dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

§3

Traci moc Uchwała Nr 79/484/2020 Zarządu Powiatu w Mrągowskiego z dnia 12 clutego 2020r. w sparwie regulaminu funkcjonowania parkingu dla pojazdów usunietych z dróg Powiatu Mrągowskiego zlokalizowanego na terenie Powiatowego Zarządu Dróg  w Mrągowie przy ul. Nowogródzkiej 1 w Mrągowie.


STAROSTA
Barbara Kuźmicka-Rogala


Regulamin funkcjonowania parkingu - czytaj więcej