Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Stawki - opłata za zajęcie pasa drogowego


Uchwała Nr XIX/83/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 22 listopada 2019r.


w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 2068 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:


§1

Ustala się stawki opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości określonej załącznikiem do uchwały.


§2

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§3

Traci moc:

1) uchwała Nr XV/105/2004 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 30 mraca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych;

2) uchwała Nr IX/44/2007 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 kwietania 2007r. zmieniająca uchwałę Nr XV/105/2004 z dnia 30 mraca 2004r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych;

3) uchwała Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 27 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę Nr IX/44/2007 z dnia 18 kwietania 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.


§4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski


Załącznik do Uchwały
Nr XIX/83/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 22 listopada 2019r.


STAWKI OPŁAT ZA ZAJĘCIE PASA DROGOWEGO


Lp. Rodzaj zajęcia pasa drogowego Stawka opłat
1 2 3
I Za zajęcie 1m2 następujących elementów pasa drogowego w celu prowadzenia w nich robót - z wyłączeniem infrastruktury telekomunikacyjnej:
 1. jezdnia, zjazd, zatoka postojowa:
  1. do 50% szerokości
  2. powyżej 50% szerokości
 2. chodnik, ścieżka rowerowa
 3. pobocze, pas zieleni, inne niewymienione

 

8,00 zł/dzień
10,00 zł/dzień
5,00 zł/dzień

4,00 zł/dzień

II Za zajęcie 1m2 następujących elementów pasa drogowego w celu prowadzenia w nich robót dotyczących infrastruktury telekomunikacyjnej:
 1. jezdnia, zjazd, zatoka postojowa:
  1. do 50% szerokości
  2. powyżej 50% szerokości
 2. chodnik, ścieżka rowerowa
 3. pobocze, pas zieleni, inne niewymienione

 

0,20 zł/dzień
0,20 zł/dzień
0,20 zł/dzień

0,15 zł/dzień

III Za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego - z wyłączeniem infrastruktury telekomunikacyjnej

200,00 zł/rok

IV Za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w nim urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, będących infrastrukturą telekomunikacyjną 20,00 zł/rok
V Za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego drogowego - z wyłączeniem infrastruktury telekomunikacyjnej 2,00 zł/dzień
VI Za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w nim obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego drogowego, będących infrastrukturą telekomunikacyjną 0,20 zł/dzień
VII Za zajęcie 1m2 pasa drogowego w celu umieszczenia w nim reklamy - w przypadku gdy urządzenie posiada reklamę na obu powierzchniach, opłacie podlegają obie powierzchnie 5,00 zł/dzień
VIII Za zajęcie 1m2 pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w poz. I-VII 8,00 zł/dzień