Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

UCHWAŁA Nr XX/91/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 17 grudnia 2019r.

w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających w 2020r. na obszarze Powiatu Mrągowskiego


Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym, (tj. Dz.U. z 2019r. poz. 511 z późn. zm.), oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1482 z póżn. zm.) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 1 sierpnia 2019r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie statków lub innych obiektów pływających w 2020. (M.P. z 2019r. poz. 732), Rada Powiatu uchwala co następuje:


§1

Ustala się na rok 2020 wysokość opłat za usunięcie statków lub innych obiektów pływających w trybie art. 30 ust. 1-3 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1482 z późn. zm.) oraz wysokość opłat za przechowywanie tych statków lub innych obiektów pływających usuniętych z obszaru Powiatu Mrągowskiego.

§2

Ustala się następujące wysokości opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego Powiatu Mrągowskiego:

1. roweru wodnego lub skuter wodnego   59,00 zł
2. poduszkowca 111,00 zł
3. statku o długości kadłuba do 10 m 135,00 zł
4. statku o długości kadłuba do 20 m 166,00 zł
5. statku o długości kadłuba powyżej 20 m 220,00 zł

§3

1. Ustala się następujące wysokości opłat za za jedną dobę przechowywania statku lub innego obiektu pływającego:

1. roweru wodnego lub skuter wodnego   21,00 zł
2. poduszkowca   37,00 zł
3. statku o długości kadłuba do 10 m   59,00 zł
4. statku o długości kadłuba do 20 m 111,00 zł
5. statku o długości kadłuba powyżej 20 m 166,00 zł

2. Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania statku lub innego obiektu pływającego.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Mrągowie.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2020r.


Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski