Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

UCHWAŁA Nr V/31/2019
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 6 lutego 2019r.

w sprawie: wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statku lub innego obiektu pływającego


Na podstawie art. 12 pkt. 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, (tj. z 2018 r. Dz. U. poz. 995 z późn. zm.), oraz art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1482) i obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018r. w sprawie maksymalnych opłat za usunięcie statków lub innych obiektów pływających w 2019r. (M.P. z 2018r. poz. 733) uchwala się co następuje:


§1

Określa się wysokość opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływająćego oraz za wprowadzenie do strzezonego portu lub przystani, albo pozostawienie na parkingu strzezonym w trybie art. 30 ust 4 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1482)

§2

Ustala sie następujące wysokości opłat za usunięcie statku lub innego obiektu pływającego z obszaru wodnego:

1. roweru wodnego lub skuter wodnego   57,00 zł
2. poduszkowca 109,00 zł
3. statku o długości kadłuba do 10 m 132,00 zł
4. statku o długości kadłuba do 20 m 163,00 zł
5. statku o długości kadłuba powyżej 20 m 216,00 zł

§3

Ustala sie następujące wysokości opłat za za jedna dobę przechowywania statku lub innego obiektu pływającego:

1. roweru wodnego lub skuter wodnego   20,00 zł
2. poduszkowca   36,00 zł
3. statku o długości kadłuba do 10 m   57,00 zł
4. statku o długości kadłuba do 20 m 109,00 zł
5. statku o długości kadłuba powyżej 20 m 163,00 zł

Opłatę nalicza się za każdą rozpoczętą dobę przechowywania statku lub innego obiektu pływającego na parkingu strzeżonym.

 

§4

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

 

§5

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


Przewodniczący Rady Powiatu
Bogdan Kossakowski