Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

 

 

UCHWAŁA Nr L/224/2021
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 21 grudnia 2021r.


w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na obszarze powiatu mrągowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2022 roku.


Na podstawie art. 12 pkt. 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, ( Dz. U. z 2020r., poz. 920 z późn. zm. ), oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. z 2021r., poz. 450 z późn. zm.) Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:

 

§1


  1. Za usunięcie pojazdu w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2021r. poz. 450 z późn. zm.) ustala się opłaty (brutto) w wysokości:

rower lub motorower   110,70 zł
motocykl   232,47 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t   466,17 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t   638,37 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t   884,37 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 1327,17 zł
pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1205,40 zł
hulajnoga elektryczna   110,70 zł

 

  1. ↵ Za przechowywanie pojazdu usuniętego na parkingu strzeżonym, wyznaczonym przez Starostę Mrągowskiego, ustala się w opłatę (brutto) za każdą dobę w wysokości:

rower lub motorower   24,00 zł
motocykl   33,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t   46,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t   60,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t   86,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 154,00 zł
pojazd przewożący materiały niebezpieczne 225,00 zł
hulajnoga elektryczna 24,00 zł

§2


  1. Ustala się koszty, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 50% opłat określonych w § 1 ust. 1, uwzględniając rodzaj pojazdu.
  2. Do pokrycia tych kosztów obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku, gdy odstąpiono od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§4


Traci moc uchwała nr XXXV/152/2020 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 14 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na obszarze powiatu mrągowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2021 r. poz. 582).


§5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 r..


Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski