Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

UCHWAŁA Nr II/6/2018
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 29 listopada 2018r.


w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na obszarze powiatu mrągowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2019 roku.


Na podstawie art. 12 pkt. 11, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, (tj. z 2018 r. Dz. U. poz. 995 z późn. zm.), oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. ustawa prawo o ruchu drogowym, (tj. z 2018 r. Dz. U. poz. 1990) Rada Powiatu uchwala, co następuje:


§1


  1. Za usunięcie pojazdu w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. z 2018 r. Dz. U. poz. 1990) ustala się opłaty (brutto) w wysokości:

rower lub motorower 100,00 zł
motocykl 220,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 440,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 590,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 820,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 1250,00 zł
pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1500,00 zł

  1. Za przechowywanie pojazdu usuniętego na parkingu strzeżonym, wyznaczonym przez Starostę Mrągowskiego, ustala się w opłatę (brutto) za każdą dobę w wysokości:

rower lub motorower 21,00 zł
motocykl 28,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t 41,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t 53,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t 77,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 139,00 zł
pojazd przewożący materiały niebezpieczne 204,00 zł

§2


  1. Ustala się koszty, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 50% opłat określonych w § 1 ust. 1, uwzględniając rodzaj pojazdu.
  2. Do pokrycia tych kosztów obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku, gdy odstąpiono od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§4


Traci moc uchwała nr XXXVIII/220/2017 z dnia 16 października 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na obszarze terenie powiatu mrągowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2018 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2017 r. Poz. 4237).


§5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.


Przewodniczący Rady Powiatu
Bogdan Kossakowski