Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

UCHWAŁA Nr XXXV/152/2020
Rady Powiatu w Mrągowie
z dnia 14 grudnia 2020r.


w sprawie: ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na obszarze powiatu mrągowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 roku.


Na podstawie art. 12 pkt. 11  ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym, ( Dz. U. z 2020r., poz. 920 ), oraz art. 130a ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r.  Prawo o ruchu drogowym, (Dz. U. z 2020r., poz. 110 z późn. zm.) Rada Powiatu w Mrągowie uchwala, co następuje:


§1


  1. Za usunięcie pojazdu w trybie art. 130a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020r. poz. 110 z późn. zm.) ustala się opłaty (brutto) w wysokości:

rower lub motorower   123,00 zł
motocykl   242,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t   492,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t   615,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t   897,90 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 1353,00 zł
pojazd przewożący materiały niebezpieczne 1599,00 zł

  1. Za przechowywanie pojazdu usuniętego na parkingu strzeżonym, wyznaczonym przez Starostę Mrągowskiego, ustala się w opłatę (brutto) za każdą dobę w wysokości:

rower lub motorower   23,00 zł
motocykl   31,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t   44,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 t do 7,5 t   57,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7,5 t do 16 t   83,00 zł
pojazd o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 16 t 148,00 zł
pojazd przewożący materiały niebezpieczne 217,00 zł

§2


  1. Ustala się koszty, o których mowa w art. 130a ust. 2a ustawy Prawo o ruchu drogowym w wysokości 50% opłat określonych w § 1 ust. 1, uwzględniając rodzaj pojazdu.
  2. Do pokrycia tych kosztów obowiązany jest właściciel pojazdu w przypadku, gdy odstąpiono od usunięcia pojazdu, gdy po wydaniu dyspozycji usunięcia ustały przyczyny jego usunięcia.

§3


Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.


§4


Traci moc uchwała nr XX/92/2019 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usuwanie pojazdów z dróg i ich przechowywanie na obszarze powiatu mrągowskiego oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2020 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2020 r. poz. 1220).


§5


Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r..


Przewodniczący Rady Powiatu
Roman Rapkowski