Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

 

  1. Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 z późniejszymi zmianami).
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 z późniejszymi zmianami).
  3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz. 1260 z późniejszymi zmianami).
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. z 2016r. poz. 1264 z późniejszymi zmianami).
  5. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz. 784).
  6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 lipiec 2010r. w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz.U. z 2016r. poz. 143 z późniejszymi zmianami).
  7. Rozporządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U z 2016r. poz. 124 z późniejszymi zmianami).
  8. Uchwała Nr 156/1515/2018 Zarządu Powiatu w Mrągowie z dnia 14.03.2018r. upoważniająca do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej.
  9. Uchwała Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 27 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę Nr IX/44/07 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 964 z dnia 18.02.2019r.).