Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Załącznik do Uchwały nr 121/824/2020
Zarządu Powiatu w Mrągowie
z dnia 15.12.2020r.

 

Regulamin

funkcjonowania parkingu dla pojazdów usuniętych z dróg Powiatu Mrągowskiego

zlokalizowanego na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie  przy ul. Nowogródzkiej 1

 

 

     § 1

         Niniejszy Regulamin określa zasady funkcjonowania parkingu, a w szczególności zasady przyjęcia oraz wydawania pojazdów.

 

                                                                                                                                                                 § 2

1. Parking zlokalizowany na terenie Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie  przy ul. Nowogródzkiej 1 (PZD) monitorowany jest całodobowo przy pomocy systemu monitoringu- kamer przemysłowych.

2. Na parkingu przechowywane są pojazdy usunięte z dróg Powiatu Mrągowskiego.

3. Przyjęcie pojazdu następuje od jednostki, z którą zawarta jest umowa na usuwanie pojazdów z dróg w trybie art. 130 lit. „a” Prawo o ruchu drogowym, na podstawie:

-  protokołu przekazania,

- dyspozycji usunięcia pojazdu wystawionej przez uprawniony podmiot.

       4.  Przyjęcia pojazdów odbywają się całodobowo:

a)  w godz. od 7.00 do 15.00 przez pracowników PZD, którym powierzono wykonywanie tych obowiązków,

b)  w godz. od 15.00 do 7.00 oraz w dni wolne od pracy i święta (całodobowo) przez dostarczenie i pozostawienie pojazdu na parkingu przez jednostkę, o której mowa w  § 2 ust. 3.

5.  Pracownicy prowadzą rejestr przyjętych pojazdów.

      § 3

1.  Pracownicy każdorazowo w godz. od 7.00 do 15.00 dokonują przeglądu stanu pojazdu dostarczonego przez jednostkę, o której mowa w § 2 ust. 3 na parking potwierdzając jego zgodność z protokołem przekazania i dyspozycją usunięcia pojazdu, oraz sporządzają na tę okoliczność dokumentację fotograficzną.

2.  W razie braku zgodności z protokołem idyspozycją usunięcia pojazdu co do stanu pojazdu, pracownicy odpowiedzialni za przyjęcie pojazdu sporządzająnotatkę służbową z ujawnionych uszkodzeń i wzywają jednostkę, o której mowa w  § 2  ust. 3 do złożenia wyjaśnień.

3.  PZD odpowiada za pojazd od momentu dostarczenia pojazdu z protokołem przekazania go na parking przez jednostkę, o której  mowa w § 2 ust. 3.

 

§ 4

1. Opłaty za usunięcie i parkowanie pojazdów usuniętych z dróg ustala się na podstawie stawek określonych przez Radę Powiatu w Mrągowie obowiązujących w chwili umieszczenia pojazdu na parkingu.

2. Za każdą rozpoczętą dobę nalicza się opłatę w pełnej wysokości stawki.

3. Opłaty za usunięcie i parkowanie wnosi się na podstawie formularza naliczenia opłat stanowiącego załącznik nr 2 wystawionego przez pracownika, któremu powierzono wykonywanie tego obowiązku.

4. Wpłaty za usunięcie i parkowanie pojazdu można dokonać bezpośrednio w kasie  PZD w godz. 7.00 – 14.30  lub na rachunek bankowy wskazany w formularzu, o którym mowa w ust. 3.

§ 5

1. Wydanie pojazdu z parkingu  nastąpić może po okazaniu zezwolenia wystawionego przez podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu.

2. Pojazd z parkingu może zostać wydany osobie wskazanej w zezwoleniu lub właścicielowi (posiadaczowi) wskazanemu w dowodzie rejestracyjnym (pozwoleniu czasowym) pojazdu lub w pokwitowaniu za zatrzymany dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe.

3. Wydanie pojazdów odbywa się w dni robocze tygodnia w godz. 700 – 1500 przez pracowników,  którym powierzono wykonywanie tych obowiązków.

4. W przypadku nieodebrania pojazdu z parkingu w terminie 3 miesięcy, PZD powiadamia o tym fakcie Starostę, oraz podmiot, który wydał dyspozycję usunięcia pojazdu, jednak nie później niż trzeciego dnia od dnia upływu tego terminu.

      § 6

        Załączniki do niniejszego regulaminu stanowią:
       1.  Rejestr pojazdów (załącznik nr 1)
       2.  Formularz naliczenia opłat (załącznik nr 2)
       3.  Protokół wydania pojazdu przechowywanego na parkingu (załącznik nr 3)
       4.  Oświadczenie odbierającego pojazd (załącznik nr 4)
       5.  Wniosek odbierającego pojazd z parkingu (załącznik nr 5)


      § 7

       Niniejszy Regulamin zostanie podany do wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Powiatu Mrągowskiego i Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.
 

STAROSTA
Barbara Kuźmicka-Rogala