Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Procedura uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w celu prowadzenia robót


Podstawa prawna:


 • art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2068 ze zmianami),
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2068 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264),
 • opłaty zgodnie z Uchwałą Nr III/13/2018 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 27 grudnia 2018r. zmieniająca uchwałę Nr IX/44/07 Rady Powiatu w Mrągowie z dnia 18 kwietnia 2007r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych (Dz.Urz. Woj. Warmińsko-Mazurskiego poz. 964 z dnia 18.02.2019r.),

Wymagane dokumenty:


Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa składa wniosek do zarządcy drogi o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa.

Wniosek o wydanie (decyzji zezwalającej) zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót - pobierz.


Wniosek powinien zawierać:


 1. Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu (NIP, REGON, PESEL) występującego o zajęcie pasa drogowego;
 2. Cel zajęcia pasa drogowego;
 3. Lokalizację i powierzchnię zajęcia pasa drogowego;
 4. Planowany okres zajęcia pasa drogowego;
 5. Czytelny podpis osoby uprawnionej, jak również pieczęć firmową w przypadku gdy właścicielem ma być osoba prawna lub podmiot gospodarczy.

Do wniosku należy dołączyć:


 • kopię mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic działek i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 • kopię planu orientacyjnego w skali (1: 10 000, 1: 25 000) z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
 • zatwierdzony, przez właściwy organ zarządzający ruchem, projekt organizacji ruchu (co najmniej 3 egzemplarze), jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych,
 • informację o sposobie zabezpieczenia robót, jeżeli nie jest wymagany projekt organizacji ruchu,
 • kopię decyzji - uzgodnienia zezwalającej na lokalizację obiektu budowlanego, urządzenia wydanej przez PZD w Mrągowie,
 • oświadczenie o posiadaniu ważnego pozwolenia na budowę obiektu umieszczonego w pasie drogowym lub zgłoszeniu budowy lub prowadzonych robót właściwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej,
 • harmonogram dla robót etapowych lub liniowych z wyszczególnieniem etapów, terminów oraz powierzchni planowanego zajęcia pasa drogowego dla każdego etapu oraz zestawienie powierzchni umieszczenia urządzeń,
 • dla firm oraz osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej).

Projekt organizacji ruchu winien być sporządzony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. z 2017 r. poz.784 ze zmianami).


O uzgodnienie w/w projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót należy wystąpić z oddzielnym wnioskiem do PZD w Mrągowie oraz zatwierdzić w/w projekt w Starostwie Powiatowym w Mrągowie, przed złożeniem wniosku o zajęcie pasa drogowego.


Potrzebne informacje uzupełniające można uzyskać pocztą elektroniczną:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefonicznie Sekcja utrzymania dróg i mostów tel. 089 741 95 83