Jednostka urzęduje w dni powszednie: pon - pt: 7:00 - 15:00


PZD Mrągowo - slajd

Powiatowy Zarząd Dróg w Mrągowie

Witamy na stronie internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mrągowie.

czytaj więcej...

Procedura uzyskania zezwolenia na zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 • art. 40 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r. poz. 2068 ze zmianami),
 • art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zmianami),
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz. U. z 2016 r. poz. 1264 ze zmianami).

Za umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego pobiera się opłaty roczne. Opłatę roczną za pierwszy rok umieszczenia urządzenia w pasie drogowym uiszcza się w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca ich wysokość stała się ostateczna, a za lata następne w terminie do dnia 15 stycznia każdego roku, z góry za dany rok.


Składając wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczeniem urządzeń infrastruktury, należy określić termin (obejmujący pełne lata kalendarzowe) wbudowania urządzeń. Po upływie tego terminu strona zobowiązana jest do wystąpienia o zezwolenie na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia tych urządzeń na następny okres. Nie wywiązanie się z tego obowiązku spowoduje naliczenie kary pieniężnej w wysokości dziesięciokrotnych opłat przewidzianych przepisami.


Wymagane dokumenty:


Zajmujący pas drogowy przed planowanym zajęciem pasa składa wniosek do PZD w Mrągowie.

Wniosek o wydanie (decyzji zezwalającej) zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej - pobierz.


Wniosek o wydanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury powinien zawierać:


 1. Imię i nazwisko oraz adres lub nazwę i siedzibę podmiotu, docelowego właściciela obiektu lub urządzenia budowlanego umieszczanego w pasie drogowym (NIP, REGON, nr telefonu);
 2. Cel zajęcia pasa drogowego;
 3. Lokalizację (nr działki) i powierzchnię rzutu poziomego urządzeń infrastruktury w m2;
 4. Okres zajęcia pasa drogowego - wbudowania urządzeń infrastruktury (obejmujący pełne lata kalendarzowe);
 5. Czytelny podpis osoby uprawnionej, jak również pieczęć firmową w przypadku gdy właścicielem ma być osoba prawna lub podmiot gospodarczy.

Do wniosku należy dołączyć:


 • kopię mapy sytuacyjno-wysokościowej w skali 1:1000 lub 1:500 z zaznaczeniem granic działek i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego,
 • kopię planu orientacyjnego w skali (1: 10 000, 1: 25 000) z zaznaczeniem zajmowanego odcinka pasa drogowego,
 • kopię decyzji - uzgodnienia zezwalającej na lokalizację obiektu budowlanego, urządzenia wydanej przez PZD w Mrągowie,
 • dla firm oraz osób samodzielnie prowadzących działalność gospodarczą (KRS lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej).

Potrzebne informacje uzupełniające można uzyskać pocztą elektroniczną:

 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefonicznie Sekcja utrzymania dróg i mostów tel. 089 741 95 83